ผลิตภัณฑ์

เกรทเทอร์ดีน
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: สารละลายโพวิโดน ไอโอดีน 15 ส่วนใน 100 ส่วน

สรรพคุณ: ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(วิบริโอ), เชื้อรา, โปรโตซัว และไวรัสในน้ำ ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมก่อนปล่อยเลี้ยง

ล้างทำความสะอากบ่อเพาะฟัก, บ่อเลี้ยง ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อเลี้ยง

อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 10 ซีซีต่อปริมาตรน้ำ 1 ตัน

               บ่อดิน ใช้ 0.5 ลิตรต่อไร่

ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-0.25 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (12 ขวดต่อลัง), 4 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง